પોતાના ફોટાને કાર્ટૂનમાં ફેરવવાની રીત

Convert your photo into cartoon

આજે આપણે એક નવી વેબસાઇટ વિશે જાણવાના છીએ જેમાં જો તમે તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો અપલોડ કરશો તો તે તમને તેને કાર્ટૂનમાં ફેરવીને આપશે.

ચાલો જાણીએ પોતાના ફોટાને કાર્ટૂનમાં ફેરવતી વેબસાઇટ!

NewProfilePic Website

સૌપ્રથમ તમે newprofilepic.com વેબસાઇટ ઉપર જાવો અને તેમાં પોતાનો ફોટો અપલોડ કરો.

Image Filters

હવે તમે કોઈ પણ તમારી ઈચ્છા મુજબ ઇફેક્ટ સિલેક્ટ કરો અને ત્યારબાદ તમે તે ફોટાને ડાઉનલોડ કરો.

આ રીતે તમે આ વેબસાઇટમાં પોતાના ફોટાને અપલોડ કરીને તેને કાર્ટૂનમાં ફેરવી શકો છો.

આશા છે કે આ વેબસાઇટ તમને ઉપયોગી થશે.

અમારી અન્ય પોસ્ટ: