મોબાઇલમાં પોતાની ડિજિટલ સહી કેવી રીતે બનાવવી?

મિત્રો આ સમય હવે પૂરી રીતે ડિજિટલ થઈ રહ્યો છે અને આ કારણે આપણે પહેલા આપણાં દસ્તાવેજ પર અંગૂઠા વડે સહી કરતાં હતા અને પછી પેન વડે અને હવે આપણે ડિજિટલ પણ સહી કરતાં હોઈએ છીએ

ડિજિટલ ડોકયુમેંટમાં આપણે પોતાની ડિજિટલ સહી બનાવવી પડે છે અને આજે આ પોસ્ટમાં તમને સરળ રીત જાણવા મળશે જેના દ્વારા તમે ખાલી તમારું નામ લખશો તો તમારી ડિજિટલ સહી બની જશે.

તમે તમારા મોબાઇલની સ્ક્રીન પર આંગળીથી લખીને પણ સહી બનાવી શકો છો પણ માત્ર તમારું નામ ટાઈપ કરીને પોતાની સહી બનાવવી એ સરળ રીત છે.

મોબાઇલમાં પોતાની ડિજિટલ સહી કેવી રીતે બનાવવી?

મોબાઇલમાં પોતાની ડિજિટલ સહી બનાવવાની રીત

Download Signature Creator App
  • સૌપ્રથમ તમારે ગૂગલ પ્લેસ્ટોર પરથી એક “Signature Creator” નામની એપને ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. આવી એપ તમને આઇફોનના એપસ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે.

 Open Auto mode

  • પોતાના ફોનમાં આ એપ ખોલ્યા બાદ તમારે Auto Mode પર ક્લિક કરવાનું છે.

 Enter your signature name in Text box

  • હવે ઉપર ટેક્સ્ટ બોક્સમાં તમારે નામ લખવાનું છે જેની તમારે સહી બનાવવાની છે. (એટલે જે નામની સહી બનાવવાની એ નામ લખો.)
You can change settings and font style
  • તમે નીચેથી અલગ – અલગ ફૉન્ટ સ્ટાઈલ બદલી શકો છો, ઉપર સેટિંગનું બટન દેખાશે જેમાં તમે બૅકગ્રાઉન્ડ કલર અને સહીનો કલર બદલી શકો છો.

 Save your signature in app

  • તમારા ફૉન્ટ અને બૅકગ્રાઉન્ડ વગેરેને સેટ કર્યા બાદ આ સહીને ઉપરથી Save કરો.

 Click on "View all signatures"

  • હવે એપને બંધ કરીને ફરી ખોલો અને હવે “View All Signatures” પર ક્લિક કરો.

 Select any signature you want to save in your mobile

  • તમે જેટલી સહી બનાવીને અહી એપમાં સેવ કરી હશે એ તમને અહી દેખાશે તો તમારી ઉપયોગી સહી પર ક્લિક કરો.

 Export your signature

  • ઉપર આપેલા બટન દ્વારા તમે આ સહીને PNG અને PDF ફોર્મેટમાં તમારા મોબાઇલમાં લઈ શકો છો.

 Export your signature in PNG and PDF format

  • તો PNG કે PDF માં તમે સેવ કરો.

આવી રીતે તમારી ડિજિટલ સહી તમારા મોબાઇલમાં બની જશે, તમે આ સહીને પોતાના ડિજિટલ ડોકયુમેંટ અને જીમેલ વગેરેમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. તમારો ખૂબ આભાર.

અમારી અન્ય પોસ્ટ પણ વાંચો: