વોટ્સએપ ચેટને ટેલિગ્રામમાં કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરવું?

 મેસેંજિંગ કરવા માટે વોટ્સએપ એક પ્રમુખ પ્લૅટફૉર્મ છે અને દરરોજ આપણે પોતાના જીવનની ઘણી બધી ચેટિંગ વોટ્સએપ પર કરતાં હોઈએ છીએ.

તમને ખબર છે કે તમે જે વાત-ચિત વોટ્સએપ પર મેસેજ દ્વારા કરો છો તેને તમે સરળતાથી ટેલિગ્રામમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

તમે જે વ્યક્તિ સાથે વોટ્સએપ પર ચેટ કરો છો, તે ચેટને તમે ટેલિગ્રામ પર તે સરખા વ્યક્તિના નંબર પર ચેટને ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

આજે આપણે જાણીશું કે તમે કઈ રીતે વોટ્સએપની ચેટને ટેલિગ્રામમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

વોટ્સએપ ચેટને ટેલિગ્રામમાં કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરવું?

વોટ્સએપ ચેટને ટેલિગ્રામમાં ટ્રાન્સફર કરવાની રીત

વોટ્સએપ ચેટ ખોલો

  • સૌપ્રથમ તમારા સ્માર્ટફોનમાં WhatsApp ખોલો.

  • તમારે જે ચેટ ટ્રાન્સફર કરવાની છે તેને ખોલો.


ત્રણ ટપકા પર ક્લિક કરો

  • હવે જમણી બાજુ ઉપર ፧ ત્રણ ટપકા પર ક્લિક કરો.


More પર ક્લિક કરો

  • હવે More પર ક્લિક કરો.


Export Chat પર ક્લિક કરો

  • હવે Export chat પર ક્લિક કરો.


INCLUDE MEDIA પર ક્લિક કરો
  • જો તમારે ચેટમાં આવેલા ફોટા કે વિડિયોને પણ ટ્રાન્સફર કરવા હોય તો INCLUDE MEDIA પર ક્લિક કરો.


Telegram એપ પર ક્લિક કરો.
  • હવે Telegram એપ પર ક્લિક કરો.


ચેટ સિલેક્ટ કરો અને ઇમ્પોર્ટ કરો

  • હવે તમારે જે વ્યક્તિના નંબરમાં ચેટ ટ્રાન્સફર કરવી હોય તો તેને સિલેક્ટ કરો અને IMPORT બટન દબાવો.


ચેટ સફળતાપૂર્ણ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ

આવી રીતે તમારી વોટ્સએપ ચેટ સરળતાથી ટેલિગ્રામમાં ઇમ્પોર્ટ થઈ જશે, આશા છે કે આ પોસ્ટ તમને ગમશે અને આવી રીતે વોટ્સએપ ચેટને ટેલિગ્રામમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં સરળતા રહેશે.


અમારી અન્ય પોસ્ટ પણ વાંચો: